maj-projekt.cz

Zpětné získávání tepla z bazénové vody

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA Z BAZÉNOVÉ VODY

Základní informace o zpětném získávání tepla (ZZT)

Ekonomicky výhodné provozní úspory zpětného získávání tepla na krytých bazénech je možné hledat ve všech oborech vyskytujících se v problematice řešení bazénů. Jedná se zejména o větrání (VZT jednotky s rekuperací), bazénové vody (ZZT z prací vody), zdravotně technické instalaci (ZZT z odpadní vody sprch), atd. K dosažení cíle směřující k nízké energetické náročnosti budov by měli být optimalizovány všechny technologické procesy a ovládání provozu. U technologie úpravy bazénové vody se dnes účinně využívá zpětného získávání tepla z prací vody.

ZZT z bazénové vody

Zpětné získávání tepla z bazénové vody pro praní filtračního zařízení je dnes v zahraničí prezentováno jako jedno z nejekonomičtějších forem úspor tepla pro kryté bazény. Svojí možnou implementací jak do stávajícího tak do nového krytého bazénu se stává základní technologii pro úsporný a životnímu prostředí šetrný bazénový provoz. Technologický proces zpětného získávání tepla je vhodné automaticky ovládat přes centrální nadřazený systém MaR, ve kterém je následně možné optimalizovat provozní hodnoty pro každý bazénový okruh úpravy vody dle návštěvnosti nebo zatížení bazénové vody.  

Technologické řešení ZZT

Dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. se musí v bazénu obměnit (vypustit z bazénu do kanalizace a dopustit do akumulační jímky bazénu) požadované množství ředící vody na návštěvníka za den (30, 45 resp. 60 l/osobu a den). Tato obměna vody je v praxi obvykle prováděna v rámci praní pískových filtrů, kdy výsledná spotřeba odváděné prací vody do kanalizace bývá většinou vyšší než požadovaná obměna ředící vody vyhláškou. Voda, která odtéká do kanalizace při běžně prováděném praní má přibližně teplotu, jako voda v bazénu např. 28°C. Naproti tomu, při použití technologie ZZT z prací vody dosahuje vypouštěná voda při procesu praní pískových filtrů teploty vody okolo 14°C.

Technologické řešení zpětného získávání tepla z prací vody je realizováno přes kontinuální odběr vody z okruhu úpravy vody za filtračním zařízením. Jde tedy o vodu čistou zbavenou hrubých nečistot. Bazénová voda bude dále protéká přes deskový výměník, kde předává svojí teplotu vodě pitné dopouštěné do akumulační jímky okruhu úpravy vody. Množství dopouštěné vody ohřáté zpětným získáváním tepla do akumulační jímky je měřeno přes vodoměr. Ochlazená bazénová voda odtéká do samostatné prací jímky. Voda v prací jímce se bude akumulovat pro potřebu praní pískových filtrů a dále je nezbytné vodu v jímce recirkulovat a dezinfikovat. Množství akumulované prací vody odpovídá požadavku na praní pískových filtrů okruhu úpravy vody.

Závěry

Zpětné získávání tepla z prací vody je jako jedna z mála rekuperací možné bez problému a nákladných stavebních nebo jiných zásahů instalovat do jak nově budovaného tak do stávajícího krytého provozu bazénu. To je výhodou naproti mnohdy technicky problematické a finančně náročné instalace zpětného získávání tepla z větrání nebo zdravotně technických instalací. Další výhodou je možnost využívání přebytků vychlazené bazénové vody v prací jímce pro další účely, jako je např. ostřik podlah, splachování WC atd.   

Ověřením funkčnosti systému zpětného získávání tepla v krytém bazénu v Mladé Boleslavi se nyní tato technologie stává ekonomicky a energeticky výhodnou pro každý nový úsporný projekt veřejného bazénu. S dobou návratnosti investice do 6 let je při uvažování životnosti stejné jako ostatní bazénové technologie přijatelnou pořizovací investicí. Provozní náročnost je kladena na obsluhu praní filtračního zařízení a funkční kontrolu systému zpětného získávání tepla.               

Dle legislativních požadavků státní energetické koncepce a snižování energetické náročnosti budov dochází k poptávce po úsporných technologiích ve všech technologických a technických oborech. Kryté bazény tomu nejsou výjimkou a technologie zpětného získávání tepla z prací vody se stane jedním z mnoha standardních požadavků provozovatelů bazénu pro snížení provozních nákladů.

Zhodnocení ZZT z bazénové vody

  • Možnost technologické realizace do stávajícího i nového bazénového provozu
  • Různá míra energetického a ekonomického zhodnocení investice a provozních úspor dle typu bazénového provozu
  • Vysoká návratnost investice a zisky tepla u termálních bazénových provozů
  • Zlepší procesu praní pískové filtrace
  • Úspora tepla na ohřev prací a ředící bazénové vody u řešených provozů min. 70%
  • U krytých bazénů se zvýšenou návštěvností možnost využití přebytků vody v prací jímce pro další úspory vody v provozu
  • Ekologické hledisko snížení produkce emisí CO2 ze spalování fosilních paliv

Článek o realizaci ZZT v krytém bazénu v Mladé Boleslavi vyšel např. na webu iMaterialy.cz